КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ

 забезпечує якісну підготовку фахівців за освітнім ступенем:

 

БАКАЛАВР:

спеціальність – Облік і оподаткування

освітня програма: Облік і аналітика цифрової економіки

освітня програма: Облік і оподаткування агропромислового бізнесу

МАГІСТР:

спеціальність – Облік і оподаткування
освітня програма: Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу

Сучасні євроінтеграційні процеси формують новий пріоритет розвитку національної економіки – аграрний бізнес, відроджуючи недавню славу України як «житниці Європи», і зумовлюючи тим самим необхідність підготовки фахівців нової якості, здатних успішно діяти за умов конкурентної економіки і міжнародних партнерських відносин, поєднуючи економічні і юридичні знання.

Власне з цих міркувань кафедра ініціювала виділення нової освітньої програми підготовки фахівців – «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу», у межах якої, окрім комплексу класичних знань у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу фінансово-господарської діяльності, менеджменту, податків і оподаткування, грошового обігу, фінансів, звітності тощо, ми пропонуємо унікальний шанс набути юридичні знання, не властиві традиційній спеціальності «Облік і оподаткування», зокрема: фінансове право, трудове право, земельне право, аграрне право, підприємницьке право, судово-бухгалтерську експертизу, соціально-правове забезпечення діяльності підприємств агропромислового бізнесу.

Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (базова вища освіта);
  • магістр (повна вища освіта).

Метою підготовки є формування професійних знань і навиків у сфері обліку, аналізу, контролю, управління і правового забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу України.

Навчальний план підготовки фахівців містить три цикли дисциплін, кожен з яких включає дисципліни, обов’язкові для вивчення (нормативні), а також дисципліни за вибором студента і запропоновані Університетом.

Цикл гуманітарної підготовки містить дисципліни, які формують фундамент науково-теоретичної підготовки студентів, дозволяють зрозуміти сутність і соціальну вагомість обраної професії.

Цикл природничо-наукової підготовки дає можливість майбутнім фахівцям з обліку і аудиту оволодіти основами професії, отримати поглиблені знання про сучасні технології управління.

Цикл професійної та практичної підготовки включає перелік дисциплін, які безпосередньо формують висококласного фахівця з обліку і аудиту. Основні акценти при цьому зроблено на вивченні національних і зарубіжних облікових концепцій, інформаційних систем обліку, аналізу й аудиту, методології прийняття обґрунтованих управлінських рішень, сучасних вимог контролю і юридичного забезпечення бізнесу.

Навчальний процес на кафедрі організований за кредитно-модульною системою, тобто вивчення будь-якої дисципліни розділене на декілька етапів (модулів), кожний з яких завершується певною формою контролю знань. Гнучка 100-бальна шкала оцінок дозволяє забезпечити індивідуальний підхід і об’єктивно врахувати всі результати роботи кожного студента.

Концепцією навчання кафедри передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі:

– виїздних семінарів у провідних підприємствах області;

– тематичних занять з практиками бізнес-партнерів кафедри;

– міжпредметного практикуму в сфері агропромислового бізнесу;

– практичних занять у філіях кафедри;

– проходження виробничої і переддипломної практик на передових підприємствах агропромислового комплексу Західної України.

Для найкращих студентів кафедра пропонує закордонне стажування у підприємствах Швейцарії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Данії, США та ін.

Студентам старших курсів ми надаємо можливість працевлаштування за фахом і переведення на індивідуальний графік навчання. В такому випадку суттєво скорочується обсяг аудиторних занять і компенсується посиленою самостійною роботою та індивідуальними консультаціями. Студенти також мають можливість у короткий термін пройти курси підготовки водіїв категорії А, В, С.

Випускники кафедри мають право продовжити освіту в аспірантурі та докторантурі.