Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ) – всеукраїнська професійна громадська організація, створена 11.07.2003 р. на базі науково-методичної Ради з питань обліку, звітності та аудиту в АПВ, що діяла при Міністерстві сільського господарства і продовольства України з 1992 р. З 2009 р. Федерація є дійсним членом Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА), яка має статус офіційної регіональної групи Міжнародної Федерації Бухгалтерів (official regional grouping of IFAC). З моменту заснування Федерації кількість її членів зросла більше, ніж втричі. На сьогодні Федерація нараховує більше 1600 членів в 25-ти територіальних відділеннях України.
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) є громадською професійною саморегулюючою некомерційною організацією, створеною з метою відстоювання інтересів представників бухгалтерської та аудиторської професій. Серед пріоритетів ФПБАУ: підвищення рівня професіоналізму фахівців-обліковців, поліпшення їх іміджу в суспільстві та покращення якості послуг, що надаються ними. ФПБАУ було створено в червні 1996 р. на першому З`їзді бухгалтерів та аудиторів України. У вересні того ж року було схвалено Статут Федерації та зареєстровано її у Міністерстві юстиції України. Федерація представлена у всіх регіонах України 25 територіальними відділеннями.
Все про бухгалтерський облік (всеукраїнська професійна бухгалтерська газета) Все про бухгалтерський облік – всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. Виходить з 1994 р. в Києві українською та російською мовою. Тираж – 93100 примірників, 10 разів на місяць. 8 поточних номерів газети з найактуальнійшою інформацією за 3 дні; 2 спецвипуски на місяць із глибинним аналізом актуальної теми. Газета відзначена нагородами Кабінету Міністрів України, Президента України, Верховної Ради України, Державної податкової адміністрації України та інших державних органів.
Національна академія аграрних наук України НААН визначає пріоритетні напрями наукових досліджень, спрямованих на розвиток галузей агропромислового комплексу; розробляє за дорученням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо засад державної наукової політики, прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації щодо суспільно-політичного, соціально-економічного, науково-технічного, інноваційного розвитку держави; здійснює наукову експертизу проектів законів і державних програм, надає експертні висновки; формує програми наукових досліджень з питань розвитку галузей агропромислового комплексу, використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, соціального розвитку сільських територій; бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів; бере участь у реалізації державної політики щодо практичного застосування результатів наукової діяльності.
Академія економічних наук України Академія економічних наук України (АЕНУ) – заснована установчою конференцією 25 червня 1993 р., зареєстрована як Всеукраїнське об’єднання громадян в Міністерстві юстиції України 23 липня 1993 р. (свідоцтво про реєстрацію № 480). Об’єднує на добровільних засадах провідних вчених-економістів, керівників підприємств, фахівців-практиків (економістів, фінансистів, бухгалтерів, статистиків, інженерів, юристів, фахівців сільського господарства та інших галузей), організаторів виробництва, політиків України на основі спільності професійно-наукових інтересів.
Інженерна академія України Інженерна академія України є всеукраїнською, науково-технічною, самокерованою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах провідних вчених держави у сфері природних, технічних, економічних наук, а також трудові колективи  підприємств і організацій на основі спільності їх інтересів. Академія є правонаступником Українського республіканського відділення  Інженерної академії СРСР, створеного в 1989 р. за ініціативи Ради Міністрів УРСР і підтримки Академії наук УРСР. Зареєстрована Міністерством юстиції України у листопаді 1991 р. Основною метою  Академії є об’єднання зусиль вчених та фахівців України для нарощування інтелектуального потенціалу у сфері інженерної діяльності, впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, професійна консолідація вчених України.
Українська міжбанківська валютна біржа Українська міжбанківська валютна біржа – провідна фондова біржа, яка була заснована в 1993 р. з метою організації торгівлі фінансовими інструментами на валютному та фондовому ринках. Голова правління ПрАТ «УМВБ» з жовтня 2013 р. – Гулей Анатолій Іванович – професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу ТНЕУ. Українська міжбанківська валютна біржа завжди займала і займає активну позицію щодо розвитку та впровадження на ринку нових фінансових інструментів, для чого активно співпрацює як з регулятивними органами, так і безпосередньо з учасниками фінансового та товарного ринків, а результатами такої співпраці мають стати, найближчим часом, нові інструменти торгівлі.
Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом обласної державної адміністрації. Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації: 1)  державної політики регіонального економічного розвитку; 2) державної політики економічного і соціального розвитку; 3) державної промислової політики; 4) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства; 5) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, системи адміністративних послуг; 6)  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг; 7)  державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави; 8)  державної цінової політики.
Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом ОДА. Основними завданнями департаменту є участь у: реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки області; державному управлінні у сферах сільського господарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій; реалізації державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення; проведенні державної інвестиційної та інноваційної політики, розробленні та виконанні регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва; реалізації державної соціальної політики на селі і створенні умов для сталого розвитку сільських територій; забезпеченні реалізації державної цінової політики в агропромисловому комплексі; розвитку експортного потенціалу області, залученню іноземних інвестицій; формуванні ринку сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; реалізації державної політики у сферах рибного, водного, лісового господарства, безпеки харчових продуктів.
Тернопільська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України Багаторічний досвід діяльності профспілкової організації освітян нашої області підтверджує, що вона дійсно, хоч і не без труднощів, набула притаманних їй функцій представництва, механізмів здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників. Крім того, сьогодні ніхто не може ігнорувати Профспілку в реалізації економічних, соціальних, духовно-культурних програм для освітян області. Жодна суспільно-значуща подія не відбувається без активної участі та ефективного впливу організації профспілки працівників освіти і науки України, починаючи з первинки, де консолідація сил та активність у своїх діях є пріоритетними у досягненні мети – забезпеченні контролю за дотриманням роботодавцем вимог законодавства, що регулює діяльність системи освіти, належної оцінки та оплати праці, створення належних умов для здійснення професійної діяльності, розвитку та вдосконалення творчих здібностей тощо.
Тернопільська обласна сільськогосподарська дорадча служба Тернопільська обласна сільськогосподарська дорадча служба є місцевою громадською організацією, що заснована громадянами України, які фахово займаються сільськогосподарською дорадчою діяльністю і працюють в аграрному секторі економіки.
Міністерство аграрної політики та продовольства України Основними завданнями Міністерства аграрної політики та продовольства України є формування та реалізація державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, технічної політики у сфері агропромислового комплексу, дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції, моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення; формування та реалізації державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сферах карантину й захисту рослин, насінництва і розсадництва; формування державної політики у сферах використання і охорони земель сільськогосподарського призначення.
Інститут охорони ґрунтів України Предметом діяльності ДУ «Держґрунтохорона» є: розроблення пропозицій та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів та їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, забезпечення якості продукції, сировини, агрохімікатів; науково-методичне та організаційне забезпечення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, заходів щодо збереження, відтворення, охорони родючості ґрунтів, а також визначення якості та безпечності продукції, сировини, агрохімікатів; здійснення моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з метою збору, аналізу і опрацювання інформації про якісний стан ґрунтів та їх ерозійну безпеку, забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів та агрохімікатів, іншими токсичними речовинами техногенного та природного походження.
Компанія була заснована в 1999 р. Засновник – Іван Адамович Чайківський. «Агропродсервіс» одним з перших почав надавати послуги з виробництва та реалізації елітної продукції рослинництва і тваринництва, зберігання сільськогосподарської продукції в елеваторі. У рік заснування на підприємстві працювало лише 60 працівників, проте його успішна діяльність призвела до значного зростання штату. Підприємство об’єднує 14 господарств у Тернопільській та Івано-Франківській областях, які займаються рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом та працюють у сфері послуг.
Агрохолдинг «МРІЯ» веде бізнес у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській і Рівненській областях, має значний досвід у сільгоспвиробництві, який її співробітники вміло поєднують із застосуванням передових технологій, сучасного обладнання та сільськогосподарської техніки, а також з ефективним всебічним і раціональним використанням природних та земельних ресурсів. Агрохолдинг «МРІЯ» проголосив своєю місією гасло – зрощуємо успіх, а візією – бути ефективним лідером українського агробізнесу, надійним партнером і відповідальним роботодавцем. Саме ці орієнтири стають визначальними в роботі агрохолдингу.

Департамент  агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації

Основними завданнями департаменту є участь у: реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки області; державному управлінні у сферах сільського господарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій; реалізації державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення; проведенні державної інвестиційної та інноваційної політики, розробленні та виконанні регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва; реалізації державної соціальної політики на селі і створенні умов для сталого розвитку сільських територій; забезпеченні реалізації державної цінової політики в агропромисловому комплексі; розвитку експортного потенціалу області, залученню іноземних інвестицій; формуванні ринку сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; реалізації державної політики у сферах рибного, водного, лісового господарства, безпеки харчових продуктів.

ПП «Агрон» і ФГ «Березовський» – мудра й досвідчена хліборобська команда, що робить свій посильний внесок у продовольчу безпеку України, має на озброєнні новітні європейські технології обробітку та вирощування зернових і технічних культур, сучасну надзвичайно високопродуктивну імпортну та вітчизняну сільгосптехніку та знаряддя. Кожен з них – бухгалтер чи механізатор, водій чи робітник, мельник чи токар – працює сумлінно на кінцевий результат – урожай. І нива дбайливим рукам «агронівців» віддячує 60 центнерами пшениці, ячменю, добірним зерном кукурудзи, сої, ріпаку, центнерами цукрових буряків.

Навчально-дослідне виробниче господарство ТНЕУ «Наука»

НДВГ «Наука» – Навчально-дослідне виробниче господарство Тернопільського національного економічного університету є основною базою практики для студентів кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу. Загальна площа земель НДВГ «Наука» – 1419 га. НДВГ “Наука” успішно провадить господарську діяльність у рослинницькій і тваринницькій галузях. Вироблена продукція використовується в різних напрямках на: реалізацію, переробку, корм тваринам, посів та органічні добрива.

Фермерське господарство «Гадз» спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід. В період з 2012 по 2016 роки здійснено посадку більше 600 га саду. В майбутньому планується збільшення площі саду до 2,5 тисячі гектарів, а також закладений розсадник плодових дерев площею 50 гектарів. с. Трибухівці, Бучацький район.